Top 100 alternative sites to lannaboon.ac.th

 1. chumchonwatsaima.ac.th
  chumchonwatsaima.ac.th
 2. โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 87/2หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2985-2597 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 87/2หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2985-2597 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 3. samorakoatschool.ac.th
  samorakoatschool.ac.th
 4. โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) เลขที่ 24/1 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) เลขที่ 24/1 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2526-2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 5. chalermschool.ac.th
  chalermschool.ac.th
 6. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 86 หมู่ที่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 7. tamnaktai.ac.th
  tamnaktai.ac.th
 8. โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโสถานนท์นุเคราะห์) โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ
  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) เลขที่ 19 ซอยนนทบุรี 27 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2525-3065 สำนักงานเขตพื้นที่การศ

 9. thairathwithaya55.ac.th
  thairathwithaya55.ac.th
 10. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ยินดีต้อนรับ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 82/41 หมู่ที่ 10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.025951948 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 11. chkb.ac.th
  chkb.ac.th
 12. โรงเรียนวัดเชิงกระบือ หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11300 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต
  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11300 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 13. pdks.ac.th
  pdks.ac.th
 14. โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต หมู่ที่ 3 ถนนผดุงสวัสดิ์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11300 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต หมู่ที่ 3 ถนนผดุงสวัสดิ์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11300 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 15. npsy.ac.th
  npsy.ac.th
 16. โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย บ้านนุ่มประสงค์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11300 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย บ้านนุ่มประสงค์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11300 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 17. bangraknoischool.ac.th
  bangraknoischool.ac.th
 18. โรงเรียนวัดบางรักน้อย 1หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุ
  โรงเรียนวัดบางรักน้อย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-921-8153

 19. ssbk.ac.th
  ssbk.ac.th
 20. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 45/45 หมู่ 3 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

 21. lumree.ac.th
  lumree.ac.th
 22. โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองลำรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.0-2194-3179 / 0-2923-0686 สำนักงานเขตพื้นที่ก
  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี หมู่ที่ 2 บ้านปากคลองลำรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.0-2194-3179 / 0-2923-0686 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 23. suraolakkon.ac.th
  suraolakkon.ac.th
 24. โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บ้านสุเหร่าลากค้อน ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.021505804 สังกัด อบจ.นน
  โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน (สามัคคีราษฎร์อุปถัมป์) หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บ้านสุเหร่าลากค้อน ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.021505804 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 0

 25. bangphai.ac.th
  bangphai.ac.th
 26. โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 15 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ
  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บ้านบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 27. thairath95.ac.th
  thairath95.ac.th
 28. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 47 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 47 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 29. watsaleekhoschool.ac.th
  watsaleekhoschool.ac.th
 30. โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์) 54 หมู่ที่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
  โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม(อุ่น-อนุสรณ์) 54 หมู่ที่ 3 ถนนชัยพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

 31. pikulngern.ac.th
  pikulngern.ac.th
 32. โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นน
  โรงเรียนวัดพิกุลเงิน 32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร.025951576 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 0

 33. wpcs.ac.th
  wpcs.ac.th
 34. โรงเรียนวัดพิชัย 30/1 ม.1 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.0-2377-6160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
  โรงเรียนวัดพิชัย 30/1 ม.1 ต.คลองกุ่ม อ.บึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.0-2377-6160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 0

 35. anubanay.ac.th
  anubanay.ac.th
 36. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0-3525-1133, 0-3524-5052 สำนัก
  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0-3525-1133, 0-3524-5052 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 37. sjk.ac.th
  sjk.ac.th
 38. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 88 ถนนถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-1944 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
  โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 88 ถนนถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0-4381-1944 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

  Other sites like lannaboon ac th

 39. wtschool.ac.th
  wtschool.ac.th
 40. โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 437 ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0-7535-6167 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ
  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 437 ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0-7535-6167 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

 41. anubanlopburi.ac.th
  anubanlopburi.ac.th
 42. โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทร.0-3641-1043 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทร.0-3641-1043 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

 43. potinimit.ac.th
  potinimit.ac.th
 44. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 51 หมู่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.025837345 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 51 หมู่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.025837345 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี เขต 3 img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -web

 45. thongpw.ac.th
  thongpw.ac.th
 46. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 31/1 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทร.0-3459-9746 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เข
  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 31/1 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทร.0-3459-9746 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 8

 47. sumrarnraj.ac.th
  sumrarnraj.ac.th
 48. โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 122 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.0-5672-1236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
  โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 122 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร.0-5672-1236 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 49. bdc.ac.th
  bdc.ac.th
 50. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5530-4182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณ
  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5530-4182 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 39

 51. bandonsaingam.ac.th
  bandonsaingam.ac.th
 52. โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทร.0-7765-9570 E-mail - bandonsaingamschool@hotmail.com สำนักงานเขตพื้
  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทร.0-7765-9570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 53. tpy.ac.th
  tpy.ac.th
 54. โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 391 หมู่1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84340 โทร.0-7793-3447 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  โรงเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 391 หมู่1 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84340 โทร.0-7793-3447 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 55. banrantadphom.ac.th
  banrantadphom.ac.th
 56. โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร.0-7752-0006 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาช
  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร.0-7752-0006 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

 57. nathonwitt.ac.th
  nathonwitt.ac.th
 58. โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 130 หมู่ที่ 12 บ้านนาถ่อน ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทร.0-4257-5169 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานค
  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 130 หมู่ที่ 12 บ้านนาถ่อน ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 โทร.0-4257-5169 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

 59. watrat.ac.th
  watrat.ac.th
 60. โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 88 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร.0 3831 1805 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร
  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 88 ถ.สุรศักดิ์1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร.0 3831 1805 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

 61. manee.ac.th
  manee.ac.th
 62. โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 22 ถนนชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 0
  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 22 ถนนชิดวนา ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 0

 63. anubanjd.ac.th
  anubanjd.ac.th
 64. โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 141 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ - พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.0-2425
  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 141 หมู่ที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ - พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.0-2425-8413 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 65. csw.ac.th
  csw.ac.th
 66. โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 108/1 หมู่ 8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทร.0-386-69383 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 18
  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 108/1 หมู่ 8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทร.0-386-69383 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 18

 67. watnoi.ac.th
  watnoi.ac.th
 68. ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์.....โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) หมู่ที่ 4 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.0-3576-1
  โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)ถนนแม่ลา ท่าช้าง สามไถ หมู่ที่ 4 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.0-3576-1485 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 69. thangpoon.ac.th
  thangpoon.ac.th
 70. โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 32/1ถนน นคร-สงขลา ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทร.0-7584-5001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
  โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 32/1ถนน นคร-สงขลา ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทร.0-7584-5001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 12

 71. swyl.ac.th
  swyl.ac.th
 72. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 135 หมู่ 1 ถนนร่มเกล้า ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร.0-7328-8015 สำนักงานเขตพื้นที่ก
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา 135 หมู่ 1 ถนนร่มเกล้า ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร.0-7328-8015 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 15

 73. saingam.ac.th
  saingam.ac.th
 74. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทร.0-9703-9114 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 41
  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150 โทร.0-9703-9114 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เขต 41

 75. wlf.ac.th
  wlf.ac.th
 76. โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 43/1 หมู่ที่ 6 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.
  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 43/1 หมู่ที่ 6 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.0-24258585 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 77. tungnui49.ac.th
  tungnui49.ac.th
 78. โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 230 ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทร.0-7479-7080 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เ
  โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 230 ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทร.0-7479-7080 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1

  What else lannaboon.ac.th alternative websites

 79. bmpschool.ac.th
  bmpschool.ac.th
 80. โรงเรียนบ้านมาบยางพร 173 หมู่ที่ 6 ถนน ปลวกแดง-ห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร.0-3801-0012 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
  โรงเรียนบ้านมาบยางพร 173 หมู่ที่ 6 ถนน ปลวกแดง-ห้วยปราบ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร.0-3801-0012 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 81. wba.ac.th
  wba.ac.th
 82. โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 69 หมู่ที่ 2 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทร.035-766419 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 69 หมู่ที่ 2 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทร.035-766419 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 83. pyk.ac.th
  pyk.ac.th
 84. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 320 หมู่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทร.074624412 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 0
  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 320 หมู่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทร.074624412 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 0

 85. uthongsuksalai.ac.th
  uthongsuksalai.ac.th
 86. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1711 หมู่ 12 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร.0-35551419 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 1711 หมู่ 12 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร.0-35551419 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9

 87. pratoochai.ac.th
  pratoochai.ac.th
 88. โรงเรียนประตูชัย 3 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.(035) 245419 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร
  โรงเรียนประตูชัย 3 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.(035) 245419 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 89. watyaiay.com
  watyaiay.com
 90. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 90 หมู่ที่ 2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.035-243027 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 90 หมู่ที่ 2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.035-243027 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 91. tbrschool.ac.th
  tbrschool.ac.th
 92. โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทร.0-7472-0335 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 16
  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ม.5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทร.0-7472-0335 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 16

 93. bodin3.ac.th
  bodin3.ac.th
 94. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 ถนนลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.0-2530-2326, 0-2530-2
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 ถนนลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.0-2530-2326, 0-2530-2327 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

 95. bcy.ac.th
  bcy.ac.th
 96. โรงเรียนบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 3 บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทร.0-4378-1848 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหา
  โรงเรียนบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 3 บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทร.0-4378-1291 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

 97. smp.ac.th
  smp.ac.th
 98. โรงเรียนศรีมหาโพธิ 115 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทร.0-3727-9200 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
  โรงเรียนศรีมหาโพธิ 115 หมู่ 9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 โทร.0-3727-9200 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 7

 99. rsw.ac.th
  rsw.ac.th
 100. โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 132 หมู่ 2 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร.0-3859-1078 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
  โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 132 หมู่ 2 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร.0-3859-1078 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6

 101. klongpangklangschool.ac.th
  klongpangklangschool.ac.th
 102. โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 52 หมู่ที่ 2 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 โทร.0 7736 7328 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 52 หมู่ที่ 2 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350 โทร.0 7736 7328 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 103. phutta.ac.th
  phutta.ac.th
 104. โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 268 ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทร.0 5651 1855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ
  โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 268 ถ.มณีรัตน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทร.0 5651 1855 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

 105. satreephangnga.ac.th
  satreephangnga.ac.th
 106. โรงเรียนสตรีพังงา 204 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทร.0-7641-2052 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 พังงา
  โรงเรียนสตรีพังงา 204 ถนนเพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทร.0-7641-2052 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 พังงา

 107. bansong.ac.th
  bansong.ac.th
 108. โรงเรียนบ้านส้อง หมู่ที่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร.0-7736-1101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต
  โรงเรียนบ้านส้อง หมู่ที่ 10 ถนนสุขาภิบาล บ้านหนองปู ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร.0-7736-1101 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 109. pakpoon.ac.th
  pakpoon.ac.th
 110. โรงเรียนปากพูน 193 หมู่ 8 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0-7577-4155 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
  โรงเรียนปากพูน 193 หมู่ 8 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.0-7577-4155 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 111. kongra.ac.th
  kongra.ac.th
 112. โรงเรียนกงหราพิชากร 118 หมู่ที่ 8 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 โทร. 0-7468-7028 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
  โรงเรียนกงหราพิชากร 118 หมู่ที่ 8 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 โทร.0-7468-7028 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

 113. phaikaew.ac.th
  phaikaew.ac.th
 114. โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 111 หมู่ 7 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 โทร.0-3858-9255 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6
  โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 111 หมู่ 7 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 โทร.0-3858-9255 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6

 115. chollatharnwittaya.ac.th
  chollatharnwittaya.ac.th
 116. โรงเรียนชลธารวิทยา 100 หมู่10 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทร.0-7759-6058 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  โรงเรียนชลธารวิทยา 100 หมู่10 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทร.0-7759-6058 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 117. takropittaya.ac.th
  takropittaya.ac.th
 118. โรงเรียนตะคร้อพิทยา 333 หมู่ 13 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทร.0-5620-0835 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 42
  โรงเรียนตะคร้อพิทยา 333 หมู่ 13 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 โทร.0-5620-0835 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 42

  Other websites similar as lannaboon.ac.th

 119. rachada.ac.th
  rachada.ac.th
 120. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 99 หมู่ที่ 16 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร.0-7759-9179 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 99 หมู่ที่ 16 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร.0-7759-9179 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 121. kuthongpittayalai.ac.th
  kuthongpittayalai.ac.th
 122. โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340 โทร.0-4321-0010 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
  โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340 โทร.0-4321-0010 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 25

 123. kkrs.ac.th
  kkrs.ac.th
 124. โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 640 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทร.0-5578-1587 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
  โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 640 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 โทร.0-5578-1587 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 125. nahuabor.ac.th
  nahuabor.ac.th
 126. โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ เลขที่ 126 หมู่ที่ 7 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทร.0-4253-6589 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ เลขที่ 126 หมู่ที่ 7 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 โทร.0-4253-6589 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

 127. sakaeschool.ac.th
  sakaeschool.ac.th
 128. โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) หมู่ที่ 5 ถนนหัวลาน-หนองงูเหลือม บ้านสะแก ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร.(035) 3
  โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) หมู่ที่ 5 ถนนหัวลาน-หนองงูเหลือม บ้านสะแก ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทร.(035) 346399 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 129. chaiya.ac.th
  chaiya.ac.th
 130. โรงเรียนไชยาวิทยา 161 หมู่ที่ 4 ถนนสันติมิตร ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทร.0-7743-1079 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษษ เข
  โรงเรียนไชยาวิทยา 161 หมู่ที่ 4 ถนนสันติมิตร ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทร.0-7743-1079 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 131. laihinwittaya.ac.th
  laihinwittaya.ac.th
 132. โรงเรียนไหล่หินวิทยา 462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทร.0-5427-4068 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต
  โรงเรียนไหล่หินวิทยา 462 หมู่ 2 บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทร.0-5427-4068 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 35

 133. wangmuangwit.com
  wangmuangwit.com
 134. โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 110 หมู่ 5 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 โทร.0-36730-696 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม เลขที่ 110 หมู่ 5 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 โทร.0-36730-696 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

 135. pkpk.ac.th
  pkpk.ac.th
 136. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เลขที่ 16 เลียบคลองพิทยาลงกรณ์แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเที่ยน ต.บางขุนเทียน อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.0
  โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เลขที่ 16 เลียบคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเที่ยน ต.บางขุนเทียน อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.02-5424740 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

 137. wpb.ac.th
  wpb.ac.th
 138. โรงเรียนวัดพุทธบูชา 218 หมู่ 3 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขต ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต
  โรงเรียนวัดพุทธบูชา 218 หมู่ 3 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขต ทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 โทร024263441. สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

 139. hjw.ac.th
  hjw.ac.th
 140. โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร.0-7761-3211 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม เลขที่ 465 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร.0-7761-3211 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 141. bnsw.ac.th
  bnsw.ac.th
 142. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) หมู่ 5 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) หมู่ 5 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

 143. waralaphonusorn.ac.th
  waralaphonusorn.ac.th
 144. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 76 หมู่ 7 บ้านเสียว ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130 โทร.042-414938,042-414980 โทรสาร.042-414938 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

 145. anubanngao.ac.th
  anubanngao.ac.th
 146. โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน บ้านใหม่ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52000 โทร.0817965784 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน บ้านใหม่ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52000 โทร.0817965784 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

 147. phonngamsuksa.ac.th
  phonngamsuksa.ac.th
 148. โรงเรียนโพนงามศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
  โรงเรียนโพนงามศึกษา 50 หมู่ 8 ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทร.042168095 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

 149. banrae.ac.th
  banrae.ac.th
 150. โรงเรียนบ้านแร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๖๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๖๔๘๖๓ อีเมล banraeschool@gmail.com
  โรงเรียนบ้านแร่ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 151. phetchabunpao.ac.th
  phetchabunpao.ac.th
 152. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 301 หมู่ 11 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทร.056771249 สำนักงานเข
  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 301 หมู่ 11 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210 โทร.056771249 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 153. yangsai.ac.th
  yangsai.ac.th
 154. โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม หมู่ 2 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทร.055615653 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
  โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม หมู่ 2 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

 155. tubchang.ac.th
  tubchang.ac.th
 156. โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ...|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 || ...
  โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 90 หมู่ 1 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074595130 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 157. twv.ac.th
  twv.ac.th
 158. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนถาวรวิทยา / www.twv.ac.th

  More other alternatives for lannaboon ac th

 159. anubalnongsang.ac.th
  anubalnongsang.ac.th
 160. โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หมู่ที่ 9 บ้านคำหว้าทอง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทร.042-396301 Facebook:ร.ร.อนุบาลหนองแสง อ.หนองแสง สำนัก
  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง หมู่ที่ 9 บ้านคำหว้าทอง ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทร.042-396301 Facebook:ร.ร.อนุบาลหนองแสง อ.หนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

 161. klongsongpeenong.ac.th
  klongsongpeenong.ac.th
 162. โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 163. klwk.ac.th
  klwk.ac.th
 164. โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม เรียนดี มีคุณธรรม นำสังคม
  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทร.0900427055 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

 165. bankhonglan.ac.th
  bankhonglan.ac.th
 166. โรงเรียนบ้านคลองลาน หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทร.056-390018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรร
  โรงเรียนบ้านคลองลาน หมู่ที่ 15 บ้านคลองลาน ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110 โทร.056-390018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

 167. nlnl.ac.th
  nlnl.ac.th
 168. โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ
  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า หมู่ 11 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 โทร.045310456 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

 169. kuru.ac.th
  kuru.ac.th
 170. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1 หมู่ 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.032-261-390 (ประชาสัมพันธ์), 032-261-391 (ธุรการ) สำนักงานเขตพื้น
  โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1 หมู่ 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทร.032-261-390 (ประชาสัมพันธ์), 032-261-391 (ธุรการ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 171. seesuk.ac.th
  seesuk.ac.th
 172. โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ยินดีต้อนรับ
  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เลขที่ 2 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทร.042-099929 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

 173. dyk.ac.th
  dyk.ac.th
 174. โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042620892 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
  โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม เลขที่ 133 หมู่ 12 บ.นาทอง ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042620892 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เขต 22

 175. sakaeoschool.ac.th
  sakaeoschool.ac.th
 176. โรงเรียนสระแก้ว | SAKAEO SCHOOL
  โรงเรียนสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เลขที่ 58 ถนนสุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทร.037241091

 177. kobkul.ac.th
  kobkul.ac.th
 178. โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
  โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 258 ม.5 ถนนกาญจนวนิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 โทร.074-541371 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 16

 179. akn.ac.th
  akn.ac.th
 180. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน หมู่ที่ 9 บ้านใสยาว ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต
  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน หมู่ที่ 9 บ้านใสยาว ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

 181. thanyasith.ac.th
  thanyasith.ac.th
 182. โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 101/16 หมู่ที
  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 101/16 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต - นครนายก

 183. suttisart.ac.th
  suttisart.ac.th
 184. โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
  โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 52 ม.4 ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทร.0-73-373424 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา เขต 3

 185. bnkschool.ac.th
  bnkschool.ac.th
 186. โรงเรียนบุ่งคล้านคร 155 หมู่ที่ 2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 โทร.042-499078 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
  โรงเรียนบุ่งคล้านคร 155 หมู่ที่ 2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 โทร.042-499078 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

 187. somdej84.ac.th
  somdej84.ac.th
 188. โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา หมู่ที่ ๒ บ้านนิคมทหารผ่านศึก ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ๔๙๑๕๐ โทร.๐๘-๑๗๖๘-๖๑๐๐ สำนักงานเ
  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา หมู่ที่ ๒ บ้านนิคมทหารผ่านศึก ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ๔๙๑๕๐ โทร.๐๘-๑๗๙๙๕๗๖๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร www.facebook.com/somdejphrasri.somdej

 189. hongsaeng.ac.th
  hongsaeng.ac.th
 190. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 192 หมู่ 13 บ้านหนองติ้ว ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35102 โทร.045-777111 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
  โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 192 หมู่ 13 บ้านหนองติ้ว ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35102 โทร.045-777111 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 191. kt.ac.th
  kt.ac.th
 192. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเลขที่ 88 หมู่7 ถนนพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี15160 โทร.486333 / 486622 เขตพื้นที่1
  โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเลขที่ 88 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี15160 โทร.036-486333 /036-486622 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5

 193. jindasak.ac.th
  jindasak.ac.th
 194. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 124 หมู่ 17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทร.055868655 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก
  โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 124 หมู่ 17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทร.055868655 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 41

 195. nampud.ac.th
  nampud.ac.th
 196. โรงเรียนน้ำผุด 125 ม.8 ถ.ตรัง-น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร. 075-259102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
  โรงเรียนน้ำผุด 125 ม.8 ถ.ตรัง-น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร. 075-259102 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

 197. tsl.ac.th
  tsl.ac.th
 198. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ - ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ - ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทร. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

 199. banlangkao.ac.th
  banlangkao.ac.th
 200. โรงเรียนบ้านหลังเขา 326 หมู่ที่ 6 บ้านหลังเขา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทร.(075) 584561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  โรงเรียนบ้านหลังเขา 326 หมู่ที่ 6 บ้านหลังเขา ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทร.(075) 584561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2